Namikoshi therapeut

Namikoshi shiatsu

Vierjarige opleiding op hbo-niveau

Na deze vierjarige opleiding studeer je af als Namikoshi shiatsu-therapeut op hbo-niveau.
Deze beroepsopleiding is te volgen als een dagopleiding op donderdag van 09:30-15:30 uur of avondopleiding op de dinsdagavond van 19.00-22.00 uur.

Als therapeut ontvang je een diploma en ben je opgeleid en gekwalificeerd om naast ontspannende behandelingen, therapeutische behandelingen te geven.
Door je, als therapeut, aan te sluiten bij een beroepsvereniging, kunnen deze behandelingen, via een aanvullende verzekering, door zorgverzekeraars (deels) vergoed worden.
Voor het volledig afronden van de beroepsopleiding tot therapeut, is het met succes afronden van de cursus Medische Basiskennis (MBK) op hbo-niveau verplicht.

Met de MBK start je in de tweede helft (januari) van het propedeusejaar(= 1e jaar). In het propedeusejaar wordt er in de praktijkles al met de basisbegrippen van de MBK gestart. Zodoende kun je tijdens het tweede schooljaar de verdieping in. De modules zijn zo opgebouwd, dat je deze stof in twee leerjaren kunt afronden.
De AVL lessen die op ± 10 dagdelen per studiejaar zijn ingeroosterd, zijn een verplicht onderdeel van de beroepsopleiding.

Eerste jaar
Eerste jaar is het propedeuse jaar. Dit jaar staat in het teken van kennis maken met het lichaam, dat van jezelf en dat van een ander.
Het lichaam van jezelf leer je kennen met behulp van  verschillende vormen van oefeningen en bewegingen voor de therapeut.

Afhankelijk van de docent is de invalshoek Do-in, Franklin-methode, pilates, yoga of aikido. Het maakt niet uit welke invalshoek je geboden wordt, alle hebben het doel jou bewust te maken van het centrum van jouw lichaam, zodat je daar vandaan kunt bewegen en handelen.

Het lichaam van de ander leer je kennen door het eerst met de vlakke hand te behandelen om vervolgens de complete Basis Namikoshi shiatsubehandeling te leren. Daarnaast leer je de geschiedenis en de achtergronden van shiatsu.
Dit jaar is zeer praktijkgericht. Aan het einde van het jaar doe je examen voor het Namikoshi Shiatsu Europa certificaat. Je mag jezelf dan shiatsu-masseur noemen. Dat betekent dat je in staat bent een Namikoshi shiatsu-basisbehandeling te geven, een behandeling die wereldwijd op dezelfde manier wordt uitgevoerd.
Je werkt aan de eigen ontwikkeling door het maken van reflectieverslagen die onderdeel uitmaken van je portfolio.
Tijdens het eerste jaar maak je een aantal opdrachten die naar aanleiding van de behandelde stof worden gegeven. Daarnaast worden gedurende het studiejaar theorie- en praktijktoetsen afgenomen.

Namikoshi Shiatsu Europa is de vereniging die in Europa er op toeziet dat docenten op eenduidige wijze de basisbehandeling onderwijzen. Deze vereniging staat onder leiding van Shigeru Onoda sensei en heeft haar hoofdkantoor in Madrid, Spanje. De technische leiding is in handen van Yuji Namikoshi sensei (kleinzoon van grondlegger Tokujiro Namikoshi).
Na goed afronden van het eerste jaar kan de student doorstromen naar het tweede jaar, waarin wordt gewerkt aan therapeutische vorming.

Tweede en derde jaar
Het tweede en het derde jaar van de opleiding zijn modulair opgebouwd. De modules staan ook open voor studenten van andere opleidingen of reeds afgestudeerde therapeuten.

Onderwerpen van vervolgmodules kunnen zijn:
– cutaneo-viscerale reflexen
– basisreflexzonetherapie
– cliënt-gerichte behandeling
– shiatsu-behandelingen voor specifieke ziektebeelden
– therapeutische vorming (observeren, anamnese, behandelplan, cliëntendossier)
– ondernemersvorming

Vierde jaar
Het vierde jaar staat in het teken van de afstudeeropdracht en de scriptie.
De student is na 4 jaar in staat klachtgericht te kunnen werken, zijn praktijk te kunnen openen en is klaar zich aan te melden voor een beroepsvereniging.

Tijdens alle studiejaren geeft Yoshinori Miyashita sensei op elke tweede donderdag van de maand een supervisieles (data) over uiteenlopende onderwerpen, van 10.15 tot 12.45 uur (onder voorbehoud). Deze lessen vormen tezamen een module. Ze zijn zowel toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in shiatsu als voor degeen die zich al jaren met shiatsu bezighoudt.

Namikoshi shiatsu-therapeut beroepsopleiding
Dinsdagavond van 19.00-22.00 uur
Donderdag van 9.30-15.30 uur

Duur opleiding: 4 jaar

Kosten:
– 1650,00 euro per jaar
– boekje BNS 20,00 euro (propedeusejaar)
– BNS-deelnamecertificaat 50,00 euro (propedeusejaar)
– eindexamengeld 100,00 euro

Korting:
– CSMBK (oud)studenten en ESA-leden € 100,00 per jaar

Incl.:
– lessen shiatsu, + RZT
– Algemene Vormingslessen
– Lessen van Yoshinori Miyashita Sensei
– readers
– koffie & thee

Excl.:
– lessen MBK (zie hier de kosten)
– boeken

Voor het kunnen volgen van de beroepsopleiding is een minimale vooropleiding gelijk aan havo of mbo-niveau wenselijk, maar niet verplicht.
Wel wordt verondersteld, dat men onderwijs op hbo-niveau kan volgen. Hier kan eventueel een bijscholing voor gevraagd worden.

Alleen bij voldoende aanmeldingen zullen de opleidingen en cursussen kunnen doorgaan.

Inschrijvingsprocedure
1 De student schrijft zich in middels het Inschrijvingsformulier.
2 Er vindt een intakegesprek plaats op grond waarvan beoordeeld wordt of men voldoet aan de toelatingscriteria en kan deelnemen aan de opleiding. De inschrijving is definitief.
3 De student ondertekent het Inschrijfformulier voor de studie- en betalingsvoorwaarden voor het komende studiejaar.
4 Na ondertekening heeft de student een bedenktermijn van 7 dagen, gerekend vanaf datum ondertekening op het Inschrijfformulier. Na deze termijn is men ingeschreven en betalingsplichtig.
5 Na betaling van het verschuldigde opleidingskosten is de inschrijving bij de CSMBK definitief.

Betalingsvoorwaarden
• Voor de opleiding wordt voor een jaar vooraf gefactureerd per september van het aankomende studiejaar.
• De door de CSMBK gehanteerde standaard betalingstermijn is 30 dagen na datum factuur.
• Betaling per maand of kwartaal is mogelijk. Hierbij dienen de volgende zaken in acht te worden genomen:
– de toeslag op de factuur is totaal € 50.00 per jaar;
– de toeslag wordt voldaan bij de eerste betalingstermijn;
– bij betaling per de maand dient telkens 1 maand vooruit te worden voldaan t.w. 1 september, 1 oktober enz. en steeds zo per maand, zijnde 10 % van het overeengekomen cursusbedrag;
– bij betaling per kwartaal dient telkens 1 kwartaal vooruit te worden voldaan t.w. 1 september, 1 december, 1 februari, 1 mei, zijnde 25 % van het overeengekomen cursusbedrag.

Overige cursussen dienen steeds binnen 30 dagen na ontvangst factuur volledig te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL02ABNA0473927489 ten name van de CSMBK te Den Haag.

Annuleringsvoorwaarden
• Na ondertekening heeft de student een bedenktermijn van 7 dagen, gerekend vanaf datum ondertekening op het Inschrijfformulier. Na deze termijn is men ingeschreven en betalingsplichtig.
• Bij annulering binnen 1 maand na aanvang van de opleiding/cursus door de student/cursist wordt het gehele cursusbedrag -/- 20% gerestitueerd.
• Annuleren kan alleen schriftelijk: dit kan per brief of per e-mail: db@csmbk.nl
• CSMBK zal pas restitueren nadat alle openstaande bedragen aan de CSMBK zijn betaald of verrekend.
• Er vindt geen restitutie plaats van aangeschafte lesmaterialen.
• Een cursus kan worden geannuleerd door de CSMBK indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt. Eventueel vooraf gestorte cursusgelden worden 100% gerestitueerd.
• CSMBK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet doorgaan van een cursus of opleiding.
• Het eigendomsrecht en copyright van de opleidingen en cursussen en het aangeboden lesmateriaal berust bij de CSMBK. Lesmappen en lesboeken worden aangeschaft door de student/cursist tenzij anders vermeld.

Het deelnemen aan de opleiding/cursus geschiedt geheel op eigen verantwoording. De CSMBK kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel of schade voortvloeiend uit letsel.